biuro@bialnet.com.pl | tel. 856 777 777
Wielkość czcionki A- A A+ | Kontrast
 

Informacja o zmianach w Umowach o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

Informacja o zmianach w Umowach o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych u Bialnet do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Bialnet.

Postanowienia umowne (ust 12 umowy) dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:

12. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Abonent i Bialnet są uprawnieni do rozwiązania Umowy bez wskazania przyczyny w całości lub w części dotyczącej jedynie poszczególnych rodzajów Usług, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie Umowy Konsumentowi przez Bialnet wymaga podania ważnej przyczyny. W przypadku rozwiązania Umowy wyłącznie w części obejmującej świadczenie poszczególnych rodzajów Usług, Umowa w pozostałej części wiąże Abonenta i Bialnet świadczącego pozostałe Usługi, z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku Umów zawieranych na odległość z Konsumentem, jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, termin opisany w zdaniu pierwszym wynosi jeden miesiąc (bez skutku na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie). Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.

Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:
a) wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@bialnet.com.pl,
b) lub telefonicznie pod numerem: +48 607 623 996

W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Bialnet nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,

W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Bialnet potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.

Postanowienia umowne dotyczące przejścia umowy w czas nieokreślony, po upływie czasu określonego na jaki została umowa zawarta (rozdział 2 pkt 6) zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:

6. Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. Umowa zawarta na czas określony przekształca się po upływie okresu, na jaki została zawarta, w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Bialnet, że nie zamierza korzystać z usług Bialnet. W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, Regulamin promocji określa minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych. W przypadku, gdy Strony wiąże regulamin promocji związany z przyznaniem Abonentowi ulgi (zwanej także upustem) – Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. W takim przypadku okres trwania Umowy w zakresie Usługi objętej danym regulaminem promocji jest równy wskazanemu w tym regulaminie promocji okresowi, w którym Bialnet przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Bialnet z winy Abonenta, w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa („okres przywiązania”). Po upływie okresu przywiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowę abonencka w zakresie danej Usługi uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Po upływie okresu promocyjnego, w przypadku Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.

Bialnet informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a) w formie PDF wysłanym na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,
- o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. 

Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
a) e-mail na adres : biuro@bialnet.com.pl
b) na piśmie na adres: BIALNET SP. Z O.O. ul. Dobra 12, 15-034 Białystok
- o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.

Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony.
Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.

W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.

Jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.


Zamów